Biuletyn Informacji Publicznej

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku otwarta na nowe kompetencje na rynku pracy i w życiu społecznym stosownie do wyzwań zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku jest jednostką badawczo-dydaktyczną. Jest otwarta na nowe wyzwania w tym zakresie stosownie do wymogów zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy. Misją WSEwB jest:

  • kształcenie studentów na miarę potrzeb społeczeństwa informacyjnego i zrównoważonej gospodarki opartej na wiedzy (w zakresie wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych);
  • rozwój własnej kadry badawczo-dydaktycznej;
  • współpraca ze środowiskiem akademickim w regionie, kraju i zagranicą;
  • tworzenie warunków do współpracy sfery nauki i biznesu oraz transferu wiedzy i innowacji.

Misja Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku jest realizowana z poszanowaniem następujących zasad horyzontalnych: równy status kobiet i mężczyzn, kształcenie przez całe życie.

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku konsekwentnie wypełnia rolę kreatora rozwoju regionalnego integrując środowiska edukacyjne i gospodarcze. Bogate doświadczenia w realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz silna sieć współpracy międzynarodowej pozwalają także na inicjowanie i udział w przedsięwzięciach o zasięgu europejskim.

więcej

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W dziale Organizacja znajdują się informacje o strukturze organizacyjnej Przykładowej Instytucji, organach zarządzających, ich składzie i kompetencjach oraz o działach i komórkach organizacyjnych Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREOrganizacja

W tym dziale udostępniamy informacje o składzie i zmianach w składzie, zadaniach i kompetencjach organów władzy  - dyrektora i Rady Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREWładze i ich kompetencje

W tej części Biuletynu udostępniane są informacje o działalności Przykładowej Instytucji - źródła programów i planów działania, strategie, programy, plany, projekty oraz raporty i sprawozdania z ich realizacji.

COM_CONTENT_READ_MOREDziałalność

W tym dziale prezentujemy informacje o planach finansowych Przykładowej Instytucji oraz sprawozdaniach z ich realizacji, konstruowaniu planów finansowych oraz o majątku, jakim zarządza Przykładowa Instytucja.

COM_CONTENT_READ_MOREGospodarka

Ta część Biuletynu przeznaczona jest na publikację dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, wystąpień pokontrolnych oraz stanowisk, wniosków i opinii podmiotów je przeprowadzających.

COM_CONTENT_READ_MOREKontrole i audyty

W tym dziale publikujemy informacje o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw w Przykładowej Instytucji. Można tutaj również pobrać wzory wniosków i formularzy.

COM_CONTENT_READ_MOREZałatwianie spraw

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej WSEwB

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne