Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku powstała w 1996 r. na mocy Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą porządkową 77. Jej misją jest przekazanie Studentom najnowszej wiedzy z zakresu ekonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, sytuacji politycznej, gospodarczej i kulturalnej w kraju i na Świecie oraz rozwinięcie w nich umiejętności sprawnego posługiwania się językami obcymi.

WSE dba także o to, by przedsiębiorczy Studenci mogli aktywnie działać w Samorządzie Studenckim, kołach naukowych oraz Akademickim Związku Sportowym. W trosce o potrzeby Studentów i Absolwentów, którzy są rodzicami, 1 marca 2010 r. Uczelnia uruchomiła Elastyczne Przedszkole "Orzełek", z opieki którego dzieci mogą korzystać przez 7 dni w tygodniu. Na terenie uczelni działa również Niepubliczna Szkoła Podstawowa - "Szkoła Dobrego Startu".

WSE jest nowoczesną jednostką edukacyjną, badawczą i doradczą, działającą zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności, przyjazną pracownikom, studentom i absolwentom oraz otwartą na potrzeby swojego otoczenia.

Priorytetem naszej Uczelni jest kształcenie liderów biznesu:


L - lojalność wobec firmy
I - innowacyjność w działaniu
D - dokładność w realizacji zadań
E - elastyczność w podejmowaniu decyzji
R - rzetelność w wykonywaniu obowiązków

 

Misja Uczelni realizowana jest poprzez:

  • kształcenie kadr i prowadzenie badań w zakresie ekonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • działanie pracowników w poczuciu wspólnoty na rzecz wysokiej pozycji konkurencyjnej Uczelni,
  • przestrzeganie wartości akademickich,
  • profesjonalizm w nauczaniu i organizacji toku studiów,
  • kształtowanie kreatywnej osobowości studenta zdolnego uzyskać przewagę na konkurencyjnym rynku pracy.

 

WSE realizuje następujące cele strategiczne:

  • osiągnięcie wysokich standardów w nauce i dydaktyce,
  • stała troska władz Uczelni o zapewnienie odpowiedniej jakości procesu nauczania poprzez system ankietyzacji studentów i monitoring losów absolwentów,
  • zapewnienie absolwentom Uczelni możliwości ustawicznego kształcenia przez rozwój oferty studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalistycznych,
  • rozwijanie różnorodnych form współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym,
  • podniesienie sprawności organizacyjnej Uczelni.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 październik 2018 12:40 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 październik 2018 12:42 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 październik 2018 12:44 Super User