• nr 01/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 02/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku - w sprawie stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej wykonywanej przez pracowników Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku w ramach stosunku pracy.
 • nr 03/2018 z dnia14 lutego 2018 roku -  w sprawie rozliczania zaliczek pobieranych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 04/2018 z dnia14 lutego 2018 roku - w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 05/2018 z dnia 01 marca 2018 roku - w sprawie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od 01.09.2014 roku do 31.08.2018 roku.
 • nr 06/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku - w sprawie ustalenia składu Komisji ds. Selekcji Księgozbioru w Bibliotece Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 07/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w porozumieniu z przedstawicielami Samorządu Studenckiego.
 • nr 08/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.
 • nr 09/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.
 • nr 10/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie ustalenia składu Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 11/2018 z dnia 07 maja 2018 roku - w sprawie przeprowadzenia wyborów do Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od 01.09.2018 r. do 31.08.2022 roku.
 • nr 12/2018  z dnia 08 maja 2018 roku - w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 13/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku - w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników na potrzeby współdziałania z pracodawcą w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku oraz przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników na kadencję 2018 - 2020.
 • nr 14/2018 z dnia 06 lipca 2018 roku - w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 15/2018 z  dnia 09 lipca 2018 roku - w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 16/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku - w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 17/2018  z dnia 31 sierpnia 2018 roku - w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2018 z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 18/2018 z dnia 14 września 2018 roku - w sprawie wprowadzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego Regulaminu pracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 19/2018 z dnia 24 września 2018 roku - w sprawie powołania Katedry Zarządzania, Prawa oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • nr 20/2018 z dnia 28 września 2018 roku - w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od 01.09.2018 do 31.08.2022 roku.
 • nr 21/2018 z dnia 02 października 2018 roku - w sprawie ogłoszenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych  dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 22/2018 z dnia 02 października 2018 roku - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 23/2018 z dnia 02 października 2018 roku - w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 24/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku - w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 • nr 25/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku - w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 • nr 26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku - w sprawie Zarządzenia nr 7/2014 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie trybu i zasad oceny nauczycieli akademickich.
 • nr 01/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 02/2019 z dnia 04 stycznia 2019 roku - w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku dla studentów, których rok akademicki rozpoczyna się w lutym 2019 roku.
 • nr 03/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku - w sprawie wprowadzenia procedury zatrudnienia na stanowisko profesora Uczelni.
 • nr 04/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Profesora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 05/2019 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 06/2019 z dnia 28 maja 2019 roku - w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych oraz procedury kontroli antyplagiatowej.
 • nr 07/2019 z dnia 28 maja 2019 roku - w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 08/2019 z dnia 28 maj 2019 roku - w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 09/2019 z dnia 28 maja 2019 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.
 • nr 10/2019 z dnia 28 maja 2019 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
 • nr 11/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku - w sprawie ustalenia wysokości opłat na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 12/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku - w sprawie zmiany Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 13/2019 z dnia 16 września 2019 roku - w sprawie wprowadzenia zmian oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu pracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 14/2019 z dnia 27 września 2019 roku - w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 15/2019 z dnia 30 września 2019 roku - w sprawie zmiany Polityki Ochrony Danych Osobowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 16/2019 z dnia 30 września 2019 roku - w sprawie powołania Katedry Ekonomii, Rolnictwa i Agrobiznesu oraz Katedry Informatyki i Metod Ilościowych.
 • nr 17/2019 z dnia 30 września 2019 roku - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 18/2019 z dnia 01 października 2019 roku - w sprawie przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
 • nr 19/2019 z dnia 02 października 2019 roku - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 20/2019 z dnia 02 października 2019 roku - w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 21/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 22/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku - w sprawie ustalenia systemu opłat i zniżek w klubie dziecięcym "Elastyczny Klub Malucha".
 • nr 01/2020 z dnia 02 stycznia 2020 roku - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 02/2020 z dnia 11 marca 2020 roku - w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • nr 03/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 roku - w sprawie ustalenia opłat w klubie dziecięcym "Elastyczny Klub Malucha".
 • nr 04/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku - w sprawie utworzenia studiów na kierunku Prawno-Finansowym.
 • nr 05/2020 z dnia 04 maja 2020 roku - w sprawie wznowienia działalności Elastycznego Przedszkola przy WSE "Orzełek" oraz Elastycznego Klubu Malucha.
 • nr 06/2020 z dnia 25 maja 2020 roku - w sprawie organizacji kształcenia i egzaminów dyplomowych w roku akad. 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie 25 maja - 30 września 2020 r.
 • nr 07/2020 z dnia 26 maja 2020 roku - w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 08/2020 z dnia 26 maja 2020 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/20221.
 • nr 09/2020 z dnia 26 maja 2020 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
 • nr 10/2020 z dnia 26 maja 2020 roku - w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 11/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku - w sprawie Regulaminu Konkursu "A MOŻE NA STUDIA" na facebooku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 12/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku - w sprawie przeprowadzenia audytu prac zaliczeniowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 13/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku - w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią oraz posiadanych kompetencjach przez inne osoby prowadzące zajęcia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, niż osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 • nr 14/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku - w sprawie archiwizacji dokumentacji związanej z Projektem "Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku" nr POIG.02.03.02-00-038/09 w ramach Priorytetu 2. działania 2.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • nr 15/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku - w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 16/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku - w sprawie powołania Katedry prawa, Finansów i Rachunkowości oraz Katedry Zarządzania oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • nr 17/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku - w sprawie wprowadzenia dla gości hotelowych Pokoi Gościnnych WSE obowiązku wypełniania ankiety wstępnej kwalifikacji w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym koronowirusem COVID-19.
 • nr 18/2020 z dnia 27 sierpnia 20202 roku - w sprawie ustalania systemu opłat i zniżek w Elastycznym Przedszkolu przy WSE w Białymstoku "Orzełek".
 • nr 19/2020 z dnia 15 października 2020 roku - w sprawie opłat za korzystanie z Domu Studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3 w Białymstoku.
 • nr 20/2020 z dnia 16 października 2020 roku - w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 21/2020 z dnia 29 października 2020 roku - w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu korzystania z Domu studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 22/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku - w sprawie Uczelnianej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 23/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku - w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 24/2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku - w sprawie zasad postępowania w Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID - 19.
 • nr 25/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku - w sprawie ustalenia opłat w klubie dziecięcym "Elastyczny Klub Malucha".
 • nr 26/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku - w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień, których wartość jest równa bądź niższa od kwot określonych w pkt. 6.5 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 • nr 01/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 02/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku - w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektu WSE Dostępna.
 • nr 03/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku - w sprawie powołania Pełnomocnika  Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 04/2021 z dnia 18 maja 2021 roku - w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 05/2021 z dnia 18 maja 2021 roku - w sprawie opłat za korzystanie z Domu studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku  przy ul. Zwycięstwa 14/3 w Białymstoku.
 • nr 06/2021 z dnia 26 maja 2021 roku - w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku
 • nr 07/2021 z dnia 26 maja 2021 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.
 • nr 08/2021 z dnia 26 maja 2021 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.
 • nr 09/2021 z dnia 26 maja 2021 roku - w sprawie nadania nowej wersji Regulaminu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 10/2021 z dnia 26 maja 2021 roku - w sprawie Regulaminu ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 11/2021 z dnia 26 maja 2021 roku - w sprawie Regulaminu wypożyczalni sprzętu i urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami i wymagającymi wsparcia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 12/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku - w sprawie ustalenia opłat w klubie dziecięcym "Elastyczny Klub Malucha".
 • nr 13/2021 z dnia 21 września 2021 roku - w sprawie Kodeksu Etyki Uczelnianej Pracownika Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 14/2021 z dnia 21 września 2021 roku - w sprawie Polityki dostępności, równości szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych usprawnień w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 15/2021 z dnia 21 września 2021 roku - w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 16/2021 z dnia 21 września 2021 roku - w sprawie zmiany Regulaminu Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 17/2021 z dnia 30 września 2021 roku - w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem oraz Statutem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku zmian w Kodeksie Etyki Studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 18/2021 z dnia 14 października 2021 roku - w sprawie ogłoszenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 01/2018 pdf 445.00 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 02/2018 pdf 3.01 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 03/2018 pdf 326.72 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 04/2018 pdf 500.91 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 06/2018 pdf 371.47 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 07/2018 pdf 550.93 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 08/2018 pdf 409.68 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 09/2018 pdf 442.81 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 10/2018 pdf 378.81 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 11/2018 pdf 1.92 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 12/2018 pdf 1.87 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 13/2018 pdf 3.68 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 14/2018 pdf 2.80 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 15/2018 pdf 1.34 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 05/2018 pdf 1.77 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 16/2018 pdf 15.70 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 17/2018 pdf 2.32 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 19/2018 pdf 322.77 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 20/2018 pdf 1.49 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 22/2018 pdf 361.22 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 23/2018 pdf 363.74 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 24/2018 pdf 381.23 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 25/2018 pdf 391.21 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 26/2018 pdf 392.56 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 18/2018 pdf 14.54 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 01/2019 pdf 436.74 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 02/2019 pdf 1.78 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 03/2019 pdf 769.06 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 04/2019 pdf 933.95 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 05/2019 pdf 666.16 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 06/2019 pdf 4.00 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 08/2019 pdf 473.78 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 09/2019 pdf 364.26 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 10/2019 pdf 367.26 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 11/2019 pdf 432.17 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 12/2019 pdf 6.35 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 13/2019 pdf 28.75 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 14/2019 pdf 255.99 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 15/2019 pdf 23.49 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 16/2019 pdf 167.80 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 17/2019 pdf 7.05 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 18/2019 pdf 873.66 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 19/2019 pdf 212.24 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 20/2019 pdf 211.29 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 21/2019 pdf 195.70 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 22/2019 pdf 248.65 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 01/2020 pdf 256.37 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 02/2020 pdf 431.05 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 03/2020 pdf 154.24 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 04/2020 pdf 311.88 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 05/2020 pdf 1.36 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 06/2020 pdf 465.98 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 08/2020 pdf 279.68 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 09/2020 pdf 280.49 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 10/2020 pdf 1.21 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 07/2019 pdf 1.45 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 07/2020 pdf 354.73 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 11/2020 pdf 1.44 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 12/2020 pdf 210.76 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 13/2020 pdf 662.46 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 14/2020 pdf 357.41 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 15/2020 pdf 358.31 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 16/2020 pdf 194.49 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 17/2020 pdf 889.33 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 18/2020 pdf 311.03 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 19/2020 pdf 387.72 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 20/2020 pdf 1.13 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 21/2020 pdf 3.90 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 22/2020 pdf 213.26 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 23/2020 pdf 208.49 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 24/2020 pdf 179.99 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 25/2020 pdf 149.61 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 26/2020 pdf 1.57 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 01/2021 pdf 254.04 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 02/2021 pdf 5.47 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 03/2021 pdf 536.08 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 04/2021 pdf 937.19 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 05/2021 pdf 384.82 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 06/2021 pdf 351.33 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 07/2021 pdf 269.04 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 08/2021 pdf 270.01 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 09/2021 pdf 7.08 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 10/2021 pdf 6.37 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 11/2021 pdf 2.60 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 12/2021 pdf 149.88 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 13/2021 pdf 2.49 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 14/2021 pdf 2.94 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 15/2021 pdf 6.23 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 16/2021 pdf 2.05 MB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 17/2021 pdf 224.80 KB Super User
Zarządzenie Rektora WSEwB nr 18/2021 pdf 171.69 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 16 październik 2018 11:49 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 październik 2018 11:52 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 październik 2018 12:50 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16 październik 2018 12:53 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17 październik 2018 11:20 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 17 październik 2018 11:40 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18 październik 2018 13:25 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 18 październik 2018 13:26 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 18 październik 2018 13:28 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 18 październik 2018 13:37 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 06:47 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 06:51 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 06:55 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 06:58 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:13 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:16 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:19 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:21 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:26 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:31 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:34 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:39 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:41 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:44 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 07:46 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 październik 2018 08:29 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 19 październik 2018 08:47 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 październik 2018 08:48 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 październik 2018 08:49 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 22 październik 2018 12:46 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 kwiecień 2019 08:34 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 kwiecień 2019 08:41 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 kwiecień 2019 08:45 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 kwiecień 2019 08:53 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 19 kwiecień 2019 08:56 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 19 kwiecień 2019 08:59 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 kwiecień 2019 11:07 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 kwiecień 2019 11:15 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 kwiecień 2019 11:18 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 30 kwiecień 2019 11:21 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 kwiecień 2019 11:28 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 30 kwiecień 2019 11:30 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 maj 2019 08:38 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 20 maj 2019 08:42 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 maj 2019 08:48 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 22 maj 2019 07:11 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 31 lipiec 2019 10:19 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 31 lipiec 2019 10:23 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 02 sierpień 2019 09:46 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 02 sierpień 2019 09:50 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 02 sierpień 2019 09:54 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 16 wrzesień 2019 13:21 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 16 wrzesień 2019 13:30 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 grudzień 2019 09:01 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 grudzień 2019 09:03 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 10 grudzień 2019 09:04 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 marzec 2020 14:00 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 12 marzec 2020 14:04 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 12 marzec 2020 14:10 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
piątek, 13 marzec 2020 09:45 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 13 marzec 2020 09:47 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 maj 2020 13:15 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 18 maj 2020 13:21 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 maj 2020 08:24 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 maj 2020 08:25 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 maj 2020 08:27 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 maj 2020 08:28 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 maj 2020 08:30 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 maj 2020 08:31 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 maj 2020 08:33 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 maj 2020 08:34 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 28 maj 2020 08:36 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 maj 2020 08:38 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
czwartek, 28 maj 2020 08:51 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 28 maj 2020 08:54 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 28 maj 2020 11:31 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 09 czerwiec 2020 10:19 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 wrzesień 2020 08:59 Super User
Artykuł został zmieniony. wtorek, 08 wrzesień 2020 09:06 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 08 wrzesień 2020 09:14 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 październik 2020 12:51 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 29 październik 2020 12:55 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 12:24 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 12:24 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 12:36 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 29 marzec 2021 12:42 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 29 marzec 2021 12:48 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 maj 2021 07:28 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 28 maj 2021 07:40 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 28 maj 2021 07:44 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 październik 2021 12:21 Super User
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 04 październik 2021 12:31 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 04 październik 2021 12:55 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 14 październik 2021 12:00 Super User
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 14 październik 2021 12:02 Super User
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 15 październik 2021 06:50 Super User