Podstawy prawne

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

  1. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku powstała w 1996 roku na mocy Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod  liczbą porządkową 77.
  2. Uczelnia działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z póź. zm.), przepisów wydanych na jej podstawie oraz statutu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
  3. Siedzibą uczelni jest miasto Białystok.
  4. Nadzór nad uczelnią w zakresie określonym ustawą, sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego

Statut Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku

Podkategorie