Wewnętrzne akty prawne

Statut Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku

 • Regulamin studiów podyplomowych WSE
 • Regulamin studiów I i II stopnia WSE
 • Regulamin studiów I i II stopnia WSE - obowiązujący od października 2017 roku
 • Regulamin potwierdzania efektów uczenia się
 • Regulamin studiów I i II stopnia WSE - obowiązujący od 1 października 2019 roku
 • Regulamin wysokości przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku
 • nr 01/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 02/2018 z dnia 02 stycznia 2018 roku - w sprawie stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów w zakresie działalności naukowo-dydaktycznej wykonywanej przez pracowników Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku w ramach stosunku pracy.
 • nr 03/2018 z dnia14 lutego 2018 roku -  w sprawie rozliczania zaliczek pobieranych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 04/2018 z dnia14 lutego 2018 roku - w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 05/2018 z dnia 01 marca 2018 roku - w sprawie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od 01.09.2014 roku do 31.08.2018 roku.
 • nr 06/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 roku - w sprawie ustalenia składu Komisji ds. Selekcji Księgozbioru w Bibliotece Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 07/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku w porozumieniu z przedstawicielami Samorządu Studenckiego.
 • nr 08/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019.
 • nr 09/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.
 • nr 10/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku - w sprawie ustalenia składu Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 11/2018 z dnia 07 maja 2018 roku - w sprawie przeprowadzenia wyborów do Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od 01.09.2018 r. do 31.08.2022 roku.
 • nr 12/2018  z dnia 08 maja 2018 roku - w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 13/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku - w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyboru przedstawiciela pracowników na potrzeby współdziałania z pracodawcą w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku oraz przeprowadzenia wyboru przedstawiciela pracowników na kadencję 2018 - 2020.
 • nr 14/2018 z dnia 06 lipca 2018 roku - w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 15/2018 z  dnia 09 lipca 2018 roku - w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 16/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku - w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia ochrony danych osobowych oraz pracy w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 17/2018  z dnia 31 sierpnia 2018 roku - w sprawie zmiany zarządzenia nr 14/2018 z dnia 06 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 18/2018 z dnia 14 września 2018 roku - w sprawie wprowadzenia zmian oraz ogłoszenia jednolitego Regulaminu pracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 19/2018 z dnia 24 września 2018 roku - w sprawie powołania Katedry Zarządzania, Prawa oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • nr 20/2018 z dnia 28 września 2018 roku - w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od 01.09.2018 do 31.08.2022 roku.
 • nr 21/2018 z dnia 02 października 2018 roku - w sprawie ogłoszenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych  dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 22/2018 z dnia 02 października 2018 roku - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 23/2018 z dnia 02 października 2018 roku - w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 24/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku - w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 • nr 25/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku - w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli akademickich Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku na kadencję od dnia 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 • nr 26/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku - w sprawie Zarządzenia nr 7/2014 Rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku z dnia 4 lutego 2014 roku w sprawie trybu i zasad oceny nauczycieli akademickich.
 • nr 01/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 02/2019 z dnia 04 stycznia 2019 roku - w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku dla studentów, których rok akademicki rozpoczyna się w lutym 2019 roku.
 • nr 03/2019 z dnia 21 stycznia 2019 roku - w sprawie wprowadzenia procedury zatrudnienia na stanowisko profesora Uczelni.
 • nr 04/2019 z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu nadawania tytułu Honorowego Profesora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 05/2019 z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 06/2019 z dnia 28 maja 2019 roku - w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych oraz procedury kontroli antyplagiatowej.
 • nr 07/2019 z dnia 28 maja 2019 roku - w sprawie ustalenia wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 08/2019 z dnia 28 maj 2019 roku - w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 09/2019 z dnia 28 maja 2019 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.
 • nr 10/2019 z dnia 28 maja 2019 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
 • nr 11/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku - w sprawie ustalenia wysokości opłat na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 12/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku - w sprawie zmiany Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 13/2019 z dnia 16 września 2019 roku - w sprawie wprowadzenia zmian oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu pracy Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 14/2019 z dnia 27 września 2019 roku - w sprawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 15/2019 z dnia 30 września 2019 roku - w sprawie zmiany Polityki Ochrony Danych Osobowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 16/2019 z dnia 30 września 2019 roku - w sprawie powołania Katedry Ekonomii, Rolnictwa i Agrobiznesu oraz Katedry Informatyki i Metod Ilościowych.
 • nr 17/2019 z dnia 30 września 2019 roku - w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 18/2019 z dnia 01 października 2019 roku - w sprawie przydzielenia pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.
 • nr 19/2019 z dnia 02 października 2019 roku - w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 20/2019 z dnia 02 października 2019 roku - w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 21/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 22/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku - w sprawie ustalenia systemu opłat i zniżek w klubie dziecięcym "Elastyczny Klub Malucha".
 • nr 01/2020 z dnia 02 stycznia 2020 roku - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 02/2020 z dnia 11 marca 2020 roku - w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • nr 03/2020 z dnia 01 kwietnia 2020 roku - w sprawie ustalenia opłat w klubie dziecięcym "Elastyczny Klub Malucha".
 • nr 04/2020 z dnia 22 kwietnia 2020 roku - w sprawie utworzenia studiów na kierunku Prawno-Finansowym.
 • nr 05/2020 z dnia 04 maja 2020 roku - w sprawie wznowienia działalności Elastycznego Przedszkola przy WSE "Orzełek" oraz Elastycznego Klubu Malucha.
 • nr 06/2020 z dnia 25 maja 2020 roku - w sprawie organizacji kształcenia i egzaminów dyplomowych w roku akad. 2019/2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie 25 maja - 30 września 2020 r.
 • nr 07/2020 z dnia 26 maja 2020 roku - w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 08/2020 z dnia 26 maja 2020 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/20221.
 • nr 09/2020 z dnia 26 maja 2020 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
 • nr 10/2020 z dnia 26 maja 2020 roku - w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 11/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku - w sprawie Regulaminu Konkursu "A MOŻE NA STUDIA" na facebooku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 12/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku - w sprawie przeprowadzenia audytu prac zaliczeniowych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 13/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku - w sprawie obowiązku złożenia oświadczenia o okresie doświadczenia zawodowego uzyskanego poza uczelnią oraz posiadanych kompetencjach przez inne osoby prowadzące zajęcia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, niż osoby zatrudnione na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 • nr 14/2020 z dnia 31 lipca 2020 roku - w sprawie archiwizacji dokumentacji związanej z Projektem "Organizacja i wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu komercjalizacji recenzowanych prac naukowych przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku" nr POIG.02.03.02-00-038/09 w ramach Priorytetu 2. działania 2.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • nr 15/2020 z dnia 24 sierpnia 2020 roku - w sprawie ustalenia wysokości opłat za studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 16/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku - w sprawie powołania Katedry prawa, Finansów i Rachunkowości oraz Katedry Zarządzania oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 • nr 17/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku - w sprawie wprowadzenia dla gości hotelowych Pokoi Gościnnych WSE obowiązku wypełniania ankiety wstępnej kwalifikacji w związku z zaistniałym zagrożeniem epidemicznym koronowirusem COVID-19.
 • nr 18/2020 z dnia 27 sierpnia 20202 roku - w sprawie ustalania systemu opłat i zniżek w Elastycznym Przedszkolu przy WSE w Białymstoku "Orzełek".
 • nr 19/2020 z dnia 15 października 2020 roku - w sprawie opłat za korzystanie z Domu Studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3 w Białymstoku.
 • nr 20/2020 z dnia 16 października 2020 roku - w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w I semestrze roku akademickiego 2020/2021 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 21/2020 z dnia 29 października 2020 roku - w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu korzystania z Domu studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 22/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku - w sprawie Uczelnianej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 23/2020 z dnia 16 listopada 2020 roku - w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 24/2020 z dnia 2 grudnia 2020 roku - w sprawie zasad postępowania w Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID - 19.
 • nr 25/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku - w sprawie ustalenia opłat w klubie dziecięcym "Elastyczny Klub Malucha".
 • nr 26/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku - w sprawie określenia zasad i trybu udzielania zamówień, których wartość jest równa bądź niższa od kwot określonych w pkt. 6.5 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 • nr 01/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku - w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 02/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku - w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości projektu WSE Dostępna.
 • nr 03/2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku - w sprawie powołania Pełnomocnika  Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 04/2021 z dnia 18 maja 2021 roku - w sprawie ustalenia wysokości i terminów opłat za studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 05/2021 z dnia 18 maja 2021 roku - w sprawie opłat za korzystanie z Domu studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku  przy ul. Zwycięstwa 14/3 w Białymstoku.
 • nr 06/2021 z dnia 26 maja 2021 roku - w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku
 • nr 07/2021 z dnia 26 maja 2021 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022.
 • nr 08/2021 z dnia 26 maja 2021 roku - w sprawie terminów zjazdów na studiach niestacjonarnych w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022.
 • nr 09/2021 z dnia 26 maja 2021 roku - w sprawie nadania nowej wersji Regulaminu Organizacyjnego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 10/2021 z dnia 26 maja 2021 roku - w sprawie Regulaminu ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 11/2021 z dnia 26 maja 2021 roku - w sprawie Regulaminu wypożyczalni sprzętu i urządzeń dla osób z niepełnosprawnościami i wymagającymi wsparcia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 12/2021 z dnia 16 sierpnia 2021 roku - w sprawie ustalenia opłat w klubie dziecięcym "Elastyczny Klub Malucha".
 • nr 13/2021 z dnia 21 września 2021 roku - w sprawie Kodeksu Etyki Uczelnianej Pracownika Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 14/2021 z dnia 21 września 2021 roku - w sprawie Polityki dostępności, równości szans, niedyskryminacji i wdrażania racjonalnych usprawnień w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 15/2021 z dnia 21 września 2021 roku - w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 16/2021 z dnia 21 września 2021 roku - w sprawie zmiany Regulaminu Biblioteki Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 17/2021 z dnia 30 września 2021 roku - w sprawie stwierdzenia zgodności z prawem oraz Statutem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku zmian w Kodeksie Etyki Studenta Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.
 • nr 18/2021 z dnia 14 października 2021 roku - w sprawie ogłoszenia godzin wolnych od zajęć dydaktycznych dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.